ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

კონფერენციებიფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ფორუმი

ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ფორუმი „ენა. კულტურა. თარგმანი: შედარებით-შეპირისპირებითი კვლევები“


ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ფორუმი

„ ენა. კულტურა. თარგმანი: შედარებით-შეპირისპირებითი კვლევები“


ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ფორუმი

„ ენა. კულტურა. თარგმანი: შედარებით-შეპირისპირებითი კვლევები“


ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ფორუმი „ ენა. კულტურა. თარგმანი: შედარებით-შეპირისპირებითი კვლევები“

სექცია # 2: მშობლიური და უცხოური ენების სწავლება. პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები


საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი

"ინოვაციები და ტრადიციები სტუდენტთა ენების მომზადებაში" ხარკოვის მშენებლობის და არქიტექტურის ეროვნულ უნივერსიტეტში (ხარკოვი, უკრაინა, 06.12.2019).


ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა XIII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია

”კულტურათა დიალოგი, როგორც მსოფლიოს გაგების საშუალება, ურთიერთგაგების გზა” (27 აპრილი 2020)


საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია "ენა და კულტურა" უკრაინაში

მრგვალი მაგიდა: "მედია-საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები სასწავლო პროცესში" 2020 წლის 23 ივნისი (კიევი, უკრაინა)

პარტნიორები